امروز 20 مرداد 1401 - ساعت 06:51
امیر عباس نخعی سردبیر

برای یک خاموشی!

برای یک خاموشی! امیر عباس نخعی سردبیر

دیگر گفتن ندارد، همه می دانند که مطبوعات حال و روز خوبی ندارند اما کسی کاری نه می کند و شاید هم کسی نمی تواند کاری انجام دهد. مگر حال نشریات کاغذی را می توان از حال اقتصاد کشور جدا کرد و مگر کسی نمی خواهد اوضاع اقتصادی را سامان دهد اما این توانایی نیست.

نشریات البته مشکلات دیگری هم دارند. کسانیکه به عنوان مسئولان کشوری باید دستگیرشان باشند ، نیستند که هیچ جلوی پایشان را هم می گیرند.البته ناخواسته. مثلا بارها نشریات بخش خصوصی و حزبی انذار داده اند که حمایت و خاصه خرجی ها برای نشریات دولتی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند فرصت رقابت واقعی را می‌گیرد.شما در یک نشریه خصوصی دغدغه چاپ و کاغذ و توزیع و فروش دیده شدن دارید اما در نشریات متصل به بودجه عممومی مهم نیست که هزینه هایتان چقدر است فقط منتشر می شوید که باشید و صد البته در راستای منویات هم گام بر می دارید. مشکل دیگر نشریات بخش خصوصی این است که راحت تر از نشریات بخش دولتی در تیر راس توقیف قرار می گیرند و به همین دلیل دست به خود سانسوری های گسترده می زنند و در عصر ارتباطات و دوره ای که کانال های تلگرامی اخبار را در سیطره خود درآورده ا ند مردم در نشریات خصوصی حتی به دنبال ارایه تحلیل هم نیستند، چرا که می دانند تحلیل بی سانسور نمی یابند. همبستگی در این دوره نیز ناخواسته و تنها به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی که دامنگیر همه است و در سکوت به خاموشی می رود. امید است چراغ نشریات بخش خصوصی (و نه تنها دولتی و وابسته به بودجه عمومی) پر فروغ شود.

داریم باز می گردیم. باز می گردیم به عصری که همه منتظر انتشار دو روزنامه بودند و بس.